โครงการพิเศษสหกรณ์

CU SMEs

โครงการ CU BANK SMEs


สหกรณ์เครดิตยูเนียนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด  เป็นสถาบันการเงินที่ให้โอกาสให้กับสมาชิกในชุมชน ด้านการออม และสวัสดิการต่าง ๆ  นานถึง 15 ปี ซึ่งขณะนี้สหกรณ์ ได้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์  คำนึงถึง ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกเป็นสิ่งสำคัญ 
  โครงการ “SMEs CU Bank” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของสหกรณ์ เพื่อให้กลุ่มสมาชิกรวมตัวกัน  สร้างกลุ่มอาชีพ ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของสหกรณ์  โดยสหกรณ์จะเน้นการให้คำปรึกษาด้านการสร้างอาชีพ,การวางแผนการลงทุน, การติดต่อประสานงานเพื่อกระจายสินค้า, การออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดตกแต่งหน้าร้านให้เป็นจุดเด่นสะดุดตา,การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด เล็งเห็นว่าโครงการ “SMEs CU Bank จะช่วยให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการให้เทียบเท่ากับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์
1.เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรวมตัวกัน จัดกลุ่มสร้างอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
2. เพื่อให้กลุ่มอาชีพของสหกรณ์  สามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการในด้านคุณภาพและรูปแบบโดย  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
3. เพื่อให้สหกรณ์ ช่วยประสานงานการทำงานของฝ่าย/หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์การธุรกิจให้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นประสบผลสำเร็จตามวัตุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
4. เพื่อให้สมาชิก สามารถวิเคราะห์ ตรวจสอบ และคาดคะเนเหตุการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มอาชีพที่กำลังดำเนินการได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น